Укр | Рус | Eng
Про компанію
Транспорт та вантажі
Каталог компаній
Бюлетень
Інформація
Партнери
Автосервіс
Про видання Реклама у виданні
ЗМІНИ до Правил митного контролю та митного оформлення

З

МІНИ до Правил митного контролю та митного оформлення

транспортних засобів,що переміщуються громадянами

через митний кордон України (z1428-05)

     1. У розділі I:

     1.1. Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

     "Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 згідно з УКТЗЕД  (2371г-14),  що  ввозяться громадянами для вільного  використання, здійснюється як митне оформлення зібраних ТЗ з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно  встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску".

     1.2. Пункті 2 доповнити новим абзацом  дев'ятнадцятим  такого змісту:

     "уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом учиняти дії,  пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або  іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами та транспортними засобами".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий уважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять третім.

     1.3. Абзац шостий пункту 9 викласти в такій редакції:

     "що ввозиться в Україну для вільного обігу за відмови громадянина щодо застосування  гарантії доставки ТЗ до митного органу призначення".

     1.4. У пунктах 12 і 13 слова та цифри "в пункті 1.9" замінити словами та цифрами "в пункті 9 цього розділу".

     2. В абзаці першому пункту 1 розділу II слова та цифри "у пункті  2.2" замінити  словами та  цифрами "у пункті 2 цього розділу".

     3. У розділі III:

     3.1. У пункті 1:

     в абзаці четвертому підпункту 1.1 цифри  "4.3" замінити цифрами "4.2";

     підпункт 1.2 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

     "Для вирішення питання про можливість пропуску ТЗ, що ввозиться громадянином при   переселенні на постійне місце проживання в Україну, без застосування заходів гарантування  його доставки до митного органу призначення та із подальшим звільненням від оподаткування, згідно з вимогами частини  другої статті  8 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих  речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (2681-14), посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, перевіряє  в  ЄАІС наявність даних про попередні митні оформлення цим громадянином зі звільненням від  оподаткування  відповідно  до частини  другої статті 8 зазначеного Закону ТЗ, що класифі-куються за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05  згідно з УКТЗЕД (2371г-14), за період з дати видачі документа, що дає право на постійне місце проживання в Україні, до дати пред'явлення ТЗ для митного контролю при перетині митного кордону України.

     Для проведення такої перевірки посадова особа перевіряє в ЄАІС наявність ВМД (za140-07, 910а-2007-п) типу ІМ 40 Г, оформлених на ім'я цього громадянина (пошук здійснюється за ідентифікаційним номером згідно з ДРФО (за наявності) або номером паспортного документа).

     У разі виявлення таких даних, пропуск на митну територію України ТЗ здійснюється на загальних підставах.";

     у підпункті 1.7:

     друге речення доповнити словами "а ПДГ анульовується";

     доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

     "Інформація про анулювання ПДГ в оперативному режимі засобами електронного  зв'язку  заноситься  митним  органом  призначення до ЄАІС";

     у підпункті 1.8 цифри "1.4" замінити цифрами та словами "1.6 розділу III";

     підпункт 1.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

     "Допускається ввезення на митну територію України ТЗ через інший прикордонний митний орган, ніж той, що зазначений в графі 29 ПДГ.

     При цьому  внесення  змін  до ПДГ здійснюється митним органом призначення за рішенням начальника цього митного органу або особи, що його заміщує. Це рішення приймається на підставі письмового звернення громадянина (уповноваженої особи) або прикордонного митного органу.

     Прикордонний митний орган, використовуючи  доступні  канали оперативного зв'язку (електронну пошту, факс тощо), робить запит до митного органу призначення щодо зміни даних, зазначених у графі 29 ПДГ.

     Митний орган призначення за відсутності підстав для відмови підтверджує зміну коду прикордонного митного органу шляхом унесення відповідної відмітки до ЄАІС, після чого прикордонний митний орган отримує доступ до електронної копії ПДГ в ЄАІС для внесення відміток про пропуск товару. При цьому в електронній копії ПДГ залишається код попереднього митного органу, а код нового митного органу заноситься до ЄАІС окремо.

     ПДГ може бути анульована за письмовою заявою громадянина (уповноваженої особи) на  підставі рішення начальника митного органу призначення, у якому була оформлена ця ПДГ.  Таке рішення приймається в 15-денний строк тільки за умови, що ТЗ ще не  був увезений на митну територію України. Копія цього рішення надається заявнику.

     Митний орган  призначення  перевіряє в ЄАІС відсутність факту ввезення ТЗ за заявленою до  анулювання  ПДГ  і  вносить  до  ЄАІС відмітку про подання заяви про анулювання ПДГ.  За відсутності факту ввезення ТЗ за цією ПДГ начальник митного органу призначення приймає рішення про можливість анулювання цієї ПДГ і проставляє на заяві громадянина (уповноваженої особи) відповідну резолюцію.

     Факт анулювання ПДГ фіксується посадовою особою цього митного органу шляхом перекреслення всіх примірників ПДГ та  зазначення  в графі  А  ПДГ запису:  "Анульовано "___" __________ 200_ року за заявою від "___" __________ 200_ року N_____" (проставляє  дату анулювання ПДГ,  дату й реєстраційний номер заяви в митному органі призначення, посаду, підпис, ПІБ).

     При формуванні митним органом  призначення справи до заяви долучаються примірники ПДГ, поданої громадянином (уповноваженою особою), і роздрукований з ЄАІС витяг з електронної копії цієї ПДГ. Примірники  анульованої ПДГ, письмова заява громадянина (уповноваженої особи) та всі потрібні документи зберігаються в окремій справі митного органу призначення";

     у підпункті 1.11 слова "Акта про проведення митного огляду транспортного засобу (далі -  Акт митного огляду), форму якого наведено в додатку 3 до цих Правил" замінити словами "Акта про проведення митного огляду товарів і додаткового аркуша (далі - Акт митного  огляду) за формами, наведеними в додатках 2 та 4 до Порядку митного контролю й митного  оформлення товарів із застосуванням  вантажної митної декларації, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 (z0439-05), зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами)", а слова "було проведене митне оформлення" замінити словами "був проведений митний контроль";

     у підпункті 1.14 слова "митне  оформлення"  замінити  словами "митний контроль";

     перше речення підпункту 1.15 після слів "з моменту оформлення ТЗ" доповнити словами "(в окремих випадках по закінченні зміни)";

     доповнити пункт  новими  підпунктами  1.16  та  1.17   такого змісту:

     "1.16. У разі виникнення обставин непереборної сили продовження строку доставки  чи  зміну митного режиму здійснює митний орган, у зоні діяльності якого сталась подія, або митний орган, у зоні діяльності  якого постійно або тимчасово проживає власник (уповноважена особа).

     1.17. У разі виявлення фактів недоставки ТЗ у митний орган призначення справа про порушення митних правил порушується  митним органом, якому було надане зобов'язання про доставку ТЗ. В інших випадках справа про порушення митних правил порушується митним органом, що безпосередньо виявив правопорушення".

     3.2. У пункті 2:

     абзац перший викласти в такій редакції:

     "2. Декларування,  митний контроль і митне оформлення ТЗ, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу:";

     доповнити пункт новими підпунктами 2.6 та 2.7 такого змісту:

     "2.6. ТЗ, що були зареєстровані у відповідних  реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

     2.7. Для  митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на території України та декларується для вільного обігу на цій території, власник ТЗ (уповноважена особа) подає митному органу заяву довільної форми про проведення митного оформлення ТЗ для вільного обігу на митній території України та видачу Посвідчення.

     До заяви додаються: ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ); документи, що підтверджують право  власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом  розпорядження); технічні та  реєстраційні документи; паспортні документи та інші документи, визначені законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідка чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном;  документи, що підтверджують увезення транспортного засобу на митну територію України.

     У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), митної вартості  або  порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такі документи (за наявності):

     митні документи країни придбання ТЗ;

     сервісну книжку;

     експертний висновок;

     фотографії;

     технічну документацію.

     У цьому  разі під час митного оформлення застосовуються нормативно-правові акти та  встановлені ними обмеження  щодо ввезення ТЗ для вільного обігу на митній території України, чинні на день прийняття митним органом ВМД (za140-07,  910а-2007-п), у якій ТЗ задекларовано для вільного обігу на цій території".

     3.3. Підпункт 3.6 пункту 3 викласти в такій редакції:

     "3.6. Примірник ВМД (za140-07, 910а-2007-п) разом із заявою власника (уповноваженої особи) ТЗ, другим примірником Посвідчення, Актом митного огляду, ксерокопіями інших документів, на підставі яких було здійснено митне оформлення ТЗ, архівується та зберігається  в справах митного органу протягом установленого строку".

     3. 4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

     "4. Особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ, митне оформлення яких   здійснюється зі звільненням від оподаткування:

     4.1. Якщо власником (уповноваженою особою) подано ВМД (za140-07, 910а-2007-п) для митного оформлення ТЗ зі звільненням від оподаткування, то до завершення митного оформлення проводиться перевірка обґрунтованості цього звільнення.

     Для проведення цієї перевірки створюється комісія, до складу якої включаються такі посадові особи митного органу:

     керівник підрозділу, на який покладено  функції з митного оформлення транспортних засобів, що належать громадянам, або особа, яка його заміщує;

     керівник підрозділу, яким здійснюється контроль за нарахуванням і стягненням податків і   зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України, або особа, яка його заміщує;

     керівник підрозділу митної варти та організації боротьби з порушеннями митного законодавства або особа, яка його заміщує;

     керівник юридичного відділу або особа, яка його заміщує;

     керівник підрозділу власної безпеки або особа, яка його заміщує.

     За рішенням начальника митного органу або особи, яка його заміщує, до складу комісії  можуть бути включені інші посадові особи митного органу.

     Склад комісії затверджується наказом митного органу.

     Висновок комісії щодо можливості здійснення митного оформлення ТЗ зі звільненням від оподаткування відображається у вигляді письмової резолюції кожного з членів комісії на аркуші погодження, форма якого затверджується митним органом.

     Митне оформлення ТЗ зі звільненням від оподаткування здійснюється за рішенням начальника митного органу або особи, яка його заміщує, прийнятим на підставі позитивного висновку комісії та відображеним як резолюція на аркуші погодження. Аркуш погодження долучається до документів, що є підставою для здійснення митного оформлення ТЗ зі звільнен-ням  від оподаткування.

     У разі виявлення фактів, що підтверджують неможливість здійснення митного оформлення ТЗ зі звільненням від оподаткування, вирішується питання щодо сплати належних податків  і  зборів (обов'язкових платежів) або зворотного вивезення ТЗ за межі митної території України.  Зворотне  вивезення ТЗ здійснюється за заявою власника (уповноваженої особи) з оформленням ВМД (za140-07, 910а-2007-п). У разі заявлення в митній декларації неправдивих відомостей та надання митному органу документів з такими відомостями як підстави  для  звільнення від сплати податків і зборів, складається протокол про порушення митних правил.

     Для ТЗ, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили  дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, перевірка в ЄАІС даних про попередні митні оформлення цими працівниками зі звільненням від оподаткування ТЗ  здійснюється за період з дати закінчення довготермінового відрядження або проходження дипломатичної служби, зазначеної в довідці МЗС України, до  дати  пред'явлення ТЗ для митного оформлення.

     При необхідності вирішення питання про можливість звільнення ТЗ від оподаткування посадова особа митного органу, яка здійснює митне оформлення ТЗ, перевіряє відомості та відмітки в документах на відповідність вимогам Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного  оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (2681-14):

     постійне проживання громадянина на території країни попереднього місця проживання не менше одного року (для іноземців та осіб без громадянства - з дати підтвердження  факту  постійного проживання в країні  попереднього місця проживання до дати отримання посвідки на постійне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з відміткою  про реєстрацію місця проживання в Україні; для громадян України - з дати поставлення до дати  зняття  з постійного консульського обліку, а за відсутності відмітки про зняття з постійного консульського обліку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ у власності громадянина не менше одного року з дати набуття права власності на ТЗ до дати:  для іноземців та осіб без громадянства - отримання посвідки на постійне проживання або отримання паспорта громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні; для громадян України - зняття з постійного консульського обліку, а за відсутності відмітки про зняття з постійного консульського обліку - до дати отримання паспорта громадянина України);

     перебування ТЗ на обліку в країні  постійного місця попереднього проживання його власника не менше одного року (для іноземців та осіб без громадянства - з  дати підтвердження  факту постійного  проживання в країні попереднього місця проживання до дати отримання  посвідки на постійне проживання або до дати отримання паспорта громадянина України з відміткою про реєстрацію місця  проживання  в  Україні; для громадян України - з дати поставлення до дати зняття з постійного консульського обліку, а за відсутності відмітки про зняття з постійного консульського  обліку - до дати отримання паспорта громадянина України).

     4.2. Підтвердженням права на здійснення митного оформлення ТЗ зі  звільненням  від  оподаткування,  згідно з вимогами статті 8 Закону України "Про порядок  ввезення (пересилання)  в  Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" (2681-14), є такі документи та відмітки в них:

     підтвердження складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає легалізації у відповідній консульській установі України, що діє у відповідних країнах, якщо інше не встановлено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України; довідка, видана Міністерством закордонних справ  України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності - одного із заступників  відповідно до розподілу обов'язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства  закордонних  справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну;

     для громадян України, які  переселяються на постійне місце проживання в Україну:

     а) паспорт громадянина України для  виїзду за кордон зі штампом "Постійне проживання", проставленим й анульованим відповідним підрозділом міграційної служби, або з відміткою про анулювання напису "Постійне проживання", засвідченого  гербовою печаткою консульської  установи України в країні попереднього проживання такого громадянина (для громадян  України, які  раніше виїхали за межі України тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном), та відмітками про дату поставлення та зняття з  постій-ного консульського обліку, засвідченими гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина або анульованою відміткою про дату поставлення на постійний консульський облік, засвідченою гербовою печаткою  консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

     б) паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання в Україні  (може бути відсутнім при перетині митного кордону України);

     для іноземців та осіб без громадянства, які переселяються на постійне місце проживання в Україну:

     а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон  з  імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою закордонним дипломатичним представництвом або консульською установою України, та/або копія дозволу на імміграцію в Україну;

     б) посвідка на постійне проживання в Україні (може бути відсутньою при перетині митного кордону України);

     в) відмітка у паспортному документі іноземця та особи без громадянства на право виїзду за кордон про наявність дозволу на постійне  проживання, встановлена  додатком 1 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну,  їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 (1074-95-п) (може бути відсутня при перетині митного кордону України);

     для осіб,  які набули громадянства України за  територіальним походженням:

     а) паспортний документ іноземця та особи без громадянства з відомостями, що  підтверджують факт переселення на постійне місце проживання в Україну (при перетині митного кордону України);

     б) паспорт громадянина України з  відміткою про реєстрацію місця проживання в  Україні  (може бути відсутній при перетині митного кордону України);

     в) копія  паспортного документа  іноземця та особи без громадянства з відомостями, що підтверджують факт переселення на постійне місце проживання".

     4. У підпункті 3.2 пункту 3 розділу IV і пункті 2 розділу V слова та  цифри "Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску  через державний кордон, затвердженою  наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від 24.11.2003 N 297/793, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за N1133/8454, зі змінами" замінити словами та цифрами: "Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженою наказом Адмініст-рації Державної  прикордонної  служби України, Державної митної служби України від 11.06.2008 N 505/642 (z0753-08), зареєстрованою в Міністерстві  юстиції  України 14.08.2008 за N 753/15444".

     5. У тексті Правил (крім пункту 20 розділу I) слово "митниця" у всіх відмінках замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку.

     6. Додаток 3 виключити.

     У зв'язку з цим додатки 4 та 5 уважати відповідно додатками 3 та 4. У тексті Правил посилання на додатки 4 та 5 уважати відповідно посиланнями на додатки 3 та 4.

 

                            Заступник директора Департаменту

організації митного контролю                          Г.Д. Мальчик

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №3(30)-2009 р.
24.09.2009 г.
Дивіться також:
Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (витяг)

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні (витяг) Затверджено наказом Мінтрансу України від 14.10.97 р. №363

Закон України Про транзит вантажів

ЗАКОН УКРАЇНИ Про транзит вантажів Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 листопада 2003 року N 1297-IV, від 18 травня 2004 року N 1721-IV, від 19 квітня 2007 року N 959-V

Про затвердження Змін до Правил митного контролю та митного оформлення

Про затвердження Змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №3(30)-2009 р.
24.09.2009 г.
©2002-2020 ПЕРЕВІЗНИК®. Всі права захищені bigmir)net TOP 100